Informace o zpracování osobních údajů

Rekreační objekt Kozel, adresa, dále jen „RO KOZEL“ jako správce osobních údajů při výkonu svých činností postupuje při zpracování osobních údajů fyzických osob v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR); s osobními údaji nakládá uvážlivě, ke stanovenému účelu a ve stanoveném rozsahu a chrání je před zneužitím. RO KOZEL jako správce zpracovává údaje v níže uvedených případech

 • Evidence ubytovaných
 • vedení účetnictví s originály a kopiemi faktur, účetních sestav, účetních dokladů

Na RO KOZEL je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím :

 • datové schránky, ID DS pm4k7ja
 • emailem na adrese info@penzionkozel.cz nebo poverenec@p13.mepnet.cz
 • poštou na adrese:
  Rekreační objekt Kozel
  Kamenná cesta 129
  543 02 Vrchlabí

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na organizaci obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na organizaci obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je k dispozici na adrese Úřad městské části Praha 13 Sluneční náměstí č. p. 2580/13, 158 00 Praha 5 – Stodůlky, E-mail: poverenec@p13.mepnet.cz Tel: 235 011 514.

Informace o rozsahu zpracování osobních údajů v agendách Rekreačního zařízení KOZEL

Pro zajištění vedení dokumentace zpracovává Rekreační zařízení KOZEL následující typy údajů:

 • jméno a příjmení
 • bydliště (adresa trvalého pobytu)
 • bankovní účet
 • telefonní číslo
 • email

Výše vymezené údaje se dále v souladu s právními předpisy mohou v případě potřeby předávat hygienické stanici, zdravotnickému zařízení. Uvedené informace jsou zpracovávané po dobu poskytování ubytování, včetně nezbytné doby stanovené vnitřním předpisem pro archivaci a skartaci.